Wetboek van Werk: het concept design voor een duurzame en houdbare arbeidsmarkt

Werk mee!

Doe mee en draag bij aan een nog beter Wetboek van Werk door je ideeën, kritiek, feedback en waardering met ons te delen.

WERKAANBIEDER & WERKVRAGER
Spelregels
 • Interactieve en gepersonaliseerde informatie en uitleg over de spelregels – wat is van toepassing, wat moet/mag/kan wel/niet in mijn situatie
 • Check van (arbeids)overeenkomst (uploaden) en mogelijkheid tot sluiten (arbeids)overeenkomst
 • Mogelijkheid tot mediation met andere partij

TO BE CONTINUED

WERKAPP
 • Skills-paspoort (competenties van de werker)
 • Online en direct matching werk (skills-based)  
 • Online en direct matching benodigd opleidingsaanbod
 • Early warning & recommendations werkaanbod
 • Beheer leerrekening, pensioen- en financiële planning

TO BE CONTINUED

Werkhub
 • Persoonlijk contact
 • Arbeidsbemiddeling en advies
 • Werk naar werk ondersteuning
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Gezondheid en re-integratie

TO BE CONTINUED

Algemeen

1. Uitgangspunt is de waarde van werk in brede zin: voor individu, arbeidsorganisatie, economie en maatschappij. Daarbij hoort een gelijke rechtsbescherming, inspraak en ondersteuning voor en gelijke fiscale behandeling van allen die werken ten behoeve van een ander in diens beroep of bedrijf, ongeacht type werkcontract.

2. Faciliteren en stimuleren van leven lang ontwikkelen voor iedereen als basis voor werk vinden en houden; gezamenlijke verantwoordelijkheid van individu, werkverschaffers, sectoren, regio en rijk, met daarbij zeggenschap voor mensen over een eigen scholings- en ontwikkelingsbudget.

3. Sociale trampoline voor periodes van inactiviteit via de regionale Werkhub, die zorgt voor (i) scholing en ontwikkeling, (ii) opvang inkomensverlies (werkloosheid/arbeidsongeschiktheid/ verlof), (iii) re-integratie en (iv) arbeidsbemiddeling (van-werk-naar-werk).

4. Een eenvoudige en transparante regeling die de vraag naar en het aanbod van werk maximaal bevordert. Via de aanvullende WerkApp worden werkverschaffers en werkers in begrijpelijke taal geïnformeerd over rechten en plichten. Doorontwikkeling in de toekomst naar een interactief en intelligent systeem dat ook vragen kan beantwoorden en conflicten kan helpen oplossen.

5. De loopbaan van een werker wordt over de volle lengte van het werkzame leven beschouwd en in elke levensfase aangepast aan de daarbij behorende behoeften, met voldoende recuperatietijd en (persoonlijke en gezins)ontwikkel- en investeringstijd. De Werkhub faciliteert het tijdig overstappen naar ander werk (zo nodig met behulp van scholing) dat minder belastend is, zodat de vaardigheden van betrokkenen het best tot hun recht blijven komen.

Verlies van werk

6. Voor de beëindiging van iedere relatie waarin werk wordt verricht voor een ander is een redelijke grond vereist, die achteraf door een gespecialiseerde arbeidsrechter kan worden getoetst.

7. Inkomstenderving door niet-verwijtbaar verlies van werk voor een ander geeft recht op een verhoogde werkloosheidsuitkering. De forfaitaire ontslagvergoeding (transitievergoeding) vervalt. In alle regelingen voor werkloosheid worden mogelijkheden geboden aan werkzoekenden om de kans te vergroten op nieuw en duurzaam werk door middel van scholing, trainingen en leer-/werkplaatsen: updaten en upgraden.

Arbeidsongeschiktheid

8. De werkverschaffer is verantwoordelijk voor de eerste zes weken van inkomensderving van de werker.

9. Na de wachttijd van zes weken geniet de werker inkomensbescherming via een collectieve private verzekering. Re-integratie via de regionale Werkhub.

Pensioen

10. Voor alle ingezetenen is er voldoende inkomen vanaf de pensioenleeftijd.